24 خرداد 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
بخشنامه-سازمان
 
  دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان سال 89    
  ارائه گزارش در خصوص محدوديت هاي استفاده ازکاردان هاي فني در عرصه ساخت و سازاستان    
  درخصوص حدود صلاحيت وظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار کاردان هاي فني ساختمان