03 بهمن 1398  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 08:54:04  1396/09/04  تعداد بازدید:1033

قابل توجه همکاران محترم سازمان نظام کارداني که اقدام به تمديد پروانه اشتغال ننموده اند مي رساند  ، وفق بند ( پ ) ماده 23 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان موضوع فاقد اعتبار شناخته شدن يا تعليق اعتبار يا اساساً ابطال پروانه اشتغال بکار ، در صورت عدم تمديد ظرف مدت يکماه از تاريخ انقضاي مهلت تمديد ، همچنين مطابق بند 2 بخشنامه 9921/420/400 مورخ 21/02/1389 معاونت محترم وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي ، داشتن سنوات و سابقه کار در پايه قبلي ، الزامي قيد شده است ، لذا مدتي که پروانه اشتغال بکار اعتبار نداشته و نسبت به تمديد آن هم اقدامي نشده است ، جزو سنوات سابقه کار بر مبناي پروانه اشتغال بکار محسوب نمي شود ، لذا همکاران محترم لطف نموده نسبت به تمديد پروانه اشتغال خود اقدام نمايند.