03 بهمن 1398  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 11:39:03  1398/03/01  تعداد بازدید:282

اعضايي که در آزمون ارتقاي پايه عمران 2 به يک و 3 به 2 قبول شده اند جهت دريافت گواهينامه قبولي خود به سازمان نظام کارداني مراجعه نمايند.