03 بهمن 1398  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
 
 
 
 
 
زمان ثبت : 09:49:35  1398/03/02  تعداد بازدید:320

بدينوسيله به اطلاع کليه اعضاي داراي پروانه اشتغال بکار سازمان نظام کارداني مي رساند  جهت تکميل اظهار نامه مالياتي ناظرين و سازندگان حقيقي (مجريان) حداکثر تا پايان خرداد 98 و سازندگان حقوقي از اول تير تا حداکثر پايان تيرماه 98 اقدام نماييد.