30 مهر 1400  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
اعضای هیئت مدیره
 
 
نام و نام خانوادگی:رضا رحيمي پورپاشاکي

سمت:رئيس هيئت مديره

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1371، رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان، سابقه کار: 16 سال،شماره شناسنامه: 276
نام و نام خانوادگی:محمدتقي گنجه ئي

سمت:نایب رئیس

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1357، رشته تحصيلي: معماري، سابقه کار: 30 سال،شماره شناسنامه: 138
نام و نام خانوادگی:محمود قاسمي مرسار

سمت:خزانه دار

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي:1368 ، رشته تحصيلي: معماري، سابقه کار: 19 سال،شماره شناسنامه: 5151
نام و نام خانوادگی:شهريار اشکي بلگوري

سمت:دبیر

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1374، رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان، سابقه کار: 13 سال،شماره شناسنامه: 95
نام و نام خانوادگی:محمدرضا عباسي

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1355، رشته تحصيلي: مکانيک، سابقه کار: 32 سال،شماره شناسنامه: 71
نام و نام خانوادگی:فريدون عباسي

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح: مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1368، رشته تحصيلي: عمران، سابقه کار: 19 سال،شماره شناسنامه: 77
نام و نام خانوادگی:فرزين سعادت

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح: مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1370، رشته تحصيلي: معماري، سابقه کار: 17 سال،شماره شناسنامه: 361
نام و نام خانوادگی:بيژن احتشامي بجنوردي

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1363، رشته تحصيلي: برق، سابقه کار:21 سال،شماره شناسنامه: 21334
نام و نام خانوادگی:فريبرز مقدسيان سراواني

سمت:عضو هيئت مديره

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1381، رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان، شماره شناسنامه: 1377
نام و نام خانوادگی:مهدي رودپشتي ابدي

سمت: بازرس اصلی

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1351، رشته تحصيلي: راه و ساختمان، سابقه کار: 36 سال،شماره شناسنامه: 33348
نام و نام خانوادگی:اميرياشا ميرمجلسي

سمت: بازرس اصلی

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1382، رشته تحصيلي: ساختمان، سال،شماره شناسنامه: 340
نام و نام خانوادگی:مهدي آقاجاني کلاسي

سمت:عضو علی البدل

توضیح:مدرک: فوق ديپلم، سال فارغ التحصيلي: 1383، رشته تحصيلي: کارهاي عمومي ساختمان،شماره شناسنامه: 180