24 خرداد 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
شوراي مرکزي
 
 


انتخابات هيات رئيسه شوراي مرکزي سازمان نظام کارداني در روز يکشنبه مورخ  03/06/ 92  در محل شوراي مرکزي با حضور اعضاي هيات مديره شورا برگزار گرديد و افراد زير به عنوان اعضاي هيات رييسه انتخاب گرديدند. 
 

 

·         آقاي مهدي موذن رياست شورا
·         آقاي احمد اسماعيلي نايب رييس اول شورا
·         آقاي حسين ساختماني نايب رييس دوم شورا
·         آقاي رسول تبياني دبير شورا
·         آقاي عليرضا احمدي خزانه دار شورا