24 خرداد 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
مقررات-سازمان
 
  آزاد سازي کارهاي نظارت و اجرا طبق مصوبه هيات چهار نفره    
  مصوبات داخل استاني    
  آئين نامه و دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسکن و ساختمان