24 خرداد 1403  09:27:06
   
سازمان الکترونیکی
کارتابل اعضای
دارای پروانه اشتغال کاردان
کارتابل خدمات دیپلم های فنی
دارای پروانه اشتغال
کارتابل خدمات معماران تجربی
دارای پروانه اشتغال
درخواست عضویت در سازمان نظام کاردانی
کارتابل اعضای فاقد پروانه اشتغال
کارتابل دفاتر
فرم مقاضیان جویای کار

 
:::
شرايط دريافت پروانه اشتغال
 
 

برای دارندگان مدرك تحصيلی كاردانی فنی، ديپلم فنی و همچنين معماران تجربی در صورت قبول شدن در يكی از رشته های موضوع (قانون) حسب مورد (پروانه اشتغال) در سه درجه پايه 3 ،پايه 2 و پايه 1 به شرح زير صادر ميگردد :

 • الف- برای دارندگان مدرک كاردانی فنی مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالی دريكی از رشته های موضوع (قانون) با داشتن 5 سال سابقه كار و تجربه مفيد پساز دريافت مدرک كاردانی در رشته مربوط و پروانه اشتغال به كار كاردانی پايه 3. جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه1 داشتن 6 سال كار در پايه قبلی و موفقيت در آزمون مربوط ضروری است.
 • ب- برای دارندگان مدرک فنی ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتی در يكی ازرشته های موضوع (قانون) با داشتن 6 سال سابقه كار و تجربه مفيد پس ازدريافت مدرک كاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كاردانی پايه 3.جهت ارتقاء از پايه 3 به پايه 2 داشتن 4 سال و از پايه 2 به پايه 1 داشتن6 سال سابقه كار در پايه قبلی و موفقيت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره : سابقه و تجربه مفيد حسب گواهی ها و مدارک مندرج در ماده 6 اين آئين نامه وساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازی احراز ميشود. متقاضيان دريافت پروانه اشتغال بكار كاردانی بعد از احراز قبولی در آزمون باید مدارک زیر را به سازمان نظام کاردانی ساختمان استان گیلان تسلیم نمایند.

 

 • کپی اصل مدرک تحصيلی كه به تاييد مراجع ذيصلاح رسيده است و در مورد كاردانها با تعيین و تصريح رشته و گرايش آن
 • فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه متقاضی
 • فتوکپی کارت ملی متقاضی
 • کارت پایان خدمت یا معافیت
 • ارائه عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید 4*3 ( دو قطعه )
 • فيش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور (پروانه اشتغال)

ماده 6 :

گواهی اشتغال به كار و تجربه عملی وسابقه كار متقاضی در صورتی معتبرشناخته خواهد شد كه توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی ياوابسته به دولت ، شهرداريها، شخصيتهای حقوقی شاغل در رشته های موضوع(قانون) شركتهای ساختمانی يا مهندسان مشاور كه دارای پروانه اشتغال به كارمهندسی (شخص حقوقی) ميباشند و يا توسط دو نفر از مهندسان بابيش از ده سال سابقه كار و دارای پروانه اشتغال به كار و دارای پروانه اشتغال به كارمهندسی و يا توسط (نظام مهندسی استان) تاييد و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذكور موارد زير درج شود

 • الف - نام، محل و مشخصات پروژهايی كه متقاضی درآن اشتغال داشته است
 • ب - مدت اشتغال متقاضی با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار
 • پ - نام و مشخصات تحصيلی متقاضی
 • ت - نام، مشخصات، سمت و شماره (پروانه اشتغال) شخص حقيقی يا حقوقی صادر كننده گواهی